Aanmelden van kinderen

Voor het aanmelden van kinderen en/of informatie over de school kunt u contact opnemen met de directeur. Hij zal u uitnodigen voor een kennismaking en vertellen waar de school voor staat. Daarnaast lopen we door het gebouw om te laten zien hoe alles werkt. U krijgt ook een informatiepakketje met informatie over de school.

Het beste moment is rond 9:00 uur. Dan zijn alle kinderen lekker aan het werk en kunt u de school "live" aan het werk zien. Na dit gesprek krijgt u een inschrijfformulier mee. Als u dit invult en weer inlevert, dan is uw zoon of dochter echt ingeschreven.

Mocht u snel willen inschrijven, dan kunt u een mail sturen met daarin de gegevens van uw zoon/dochter. We zetten hem/haar dan op de voorlopige lijst voor de groep. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier is ingeleverd op school.

Wachtlijst en leerlingenstop
We hanteren een maximum van 24/25 leerlingen in een groep. Dit in verband met de beschikbare ruimte in de school. Omdat we met combinatieklassen werken betekent dit dat we maximaal 12/13 kinderen per jaar kunnen aannemen. Als een groep vol is, dan kunnen we leerlingen op een wachtlijst plaatsen.

Wachtlijst voor geboortejaren;
Geboren in 2018; Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Geboren in 2019; Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Geboren in 2020; Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
Geboren in 2021; Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe aanmeldingen.Protocol Toelating, Schorsing en Verwijdering.

De tekst van dit protocol is gebaseerd op de artikelen 40 en 40c uit de Wet Primair Onderwijs. In verband met de invoering van Passend Onderwijs is de Wet op een aantal punten aangevuld en gewijzigd, waardoor het noodzakelijk is het protocol grondig te herzien. Dit protocol bevat de meest relevante teksten uit de Wet. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de Wet Primair Onderwijs.

1.       Toelating.

De beslissing over toelating van leerlingen berust bij het college van bestuur van Stichting Archipel. Aanmelding geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag dat het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Ouders melden ten minste 10 weken voor de beoogde toelatingsdatum aan en geven daarbij aan bij welke andere school of scholen tevens om toelating is verzocht.

Het college van bestuur beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Het college van bestuur verzoekt ouders daarom gegevens te overleggen betreffende eventuele stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie.

Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het college van bestuur er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsprofielen van de betrokken scholen en in overleg en afstemming met het samenwerkingsverband IJssel/Berkel, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.

Het college van bestuur neemt de beslissing over toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding.

Een leerling wordt niet toegelaten tot school voor speciaal basisonderwijs het Mozaïek dan nadat het samenwerkingsverband IJssel/Berkel de leerling toelaatbaar heeft verklaard.

Ouders kunnen binnen een termijn van 6 weken bezwaar maken tegen een beslissing over toelating van het college van bestuur. Het college van bestuur behandelt dit bezwaar conform het bepaalde in Hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene Wet Bestuursrecht. In afwijking van artikel 7:10 van die wet dient het college van bestuur binnen 4 weken nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken een beslissing op bezwaar te nemen.

2.       Schorsing.

Schorsing is een maatregel die zoveel mogelijk moet worden voorkomen door al in een eerdere fase in overleg naar oplossingen te zoeken. Toch kan het voor komen dat een schorsing onontkoombaar is, doordat een leerling zich herhaaldelijk, ook na waarschuwingen aan leerling en ouders, schuldig maakt aan het negeren van de schoolregels, of bij ernstig wangedrag, zoals diefstal of mishandeling. Tijdens de periode van schorsing kan in overleg naar een oplossing worden gezocht.

Wettelijk is bepaald dat een schorsing niet langer dan een week (5 schooldagen) mag duren en dat een schorsing langer dan een dag altijd bij de onderwijsinspectie moet worden gemeld. De procedure bij schorsing van een leerling is als volgt.

Zodra de directeur voornemens is een leerling te schorsen, overlegt hij/zij met het college van bestuur. Vervolgens hoort de directeur de betrokken leerkracht(en), de ouders en de leerling en maakt van deze gesprekken een verslag op schrift. De directeur informeert tevens de leerplichtambtenaar. Na afstemming met en goedkeuring van het college van bestuur deelt de directeur het volgende schriftelijk mee aan de ouders:

-de reden van de schorsing; de aanvang; de tijdsduur; de maatregelen hoe achterstanden voorkomen worden; eventuele andere maatregelen en afspraken.

Van dit bericht wordt een afschrift gezonden aan het college van bestuur, de leerplichtambtenaar  en als de schorsing langer dan een dag duurt, de onderwijsinspectie.

NB. Bij het zoek naar oplossingen kan gebruik worden gemaakt van de diensten van leerplichtambtenaar, onderwijsconsulent en/of de onderwijsinspectie.

Ouders kunnen binnen een termijn van 6 weken bezwaar maken tegen een beslissing over schorsing van het bevoegd gezag. Op het bezwaar zal worden beslist met inachtneming van Hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking op de schorsing.

3.       Verwijdering.

Als door wangedrag de relatie van de leerling en/of de ouders met de school onherstelbaar is beschadigd kan een leerling van school worden verwijderd. Ook het niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling kan een reden voor verwijdering zijn.

Zodra de directeur voornemens is een leerling te verwijderen wegens wangedrag of een verstoorde relatie met de leerling/ouders, overlegt hij/zij met het college van bestuur. Vervolgens hoort de directeur de betrokken leerkracht(en), de ouders en de leerling en maakt van deze gesprekken een verslag op schrift. De directeur informeert tevens de leerplichtambtenaar. Na afstemming en goedkeuring deelt het college van bestuur het besluit, met opgave van redenen, schriftelijk mee aan de ouders. Het besluit wordt in afschrift gezonden naar de directeur van de school, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.

Ouders kunnen binnen een termijn van 6 weken bezwaar maken tegen het verwijderingsbesluit bij het college van bestuur. Als er bezwaar is aangetekend dan beslist het college van bestuur, na de ouders gehoord te hebben en hen in de gelegenheid te hebben gesteld om kennis te nemen van de adviezen en rapporten die zijn gebruikt bij het besluit tot verwijdering, binnen 4 weken over het bezwaar. Tijdens de bezwaarprocedure wordt de leerling niet toegelaten tot de school. Indien het bezwaar wordt afgewezen dan wordt, na overleg met de leerling, de betrokken leerkracht(en) en ouders, door de directeur en het college van bestuur, in overleg en afstemming met het samenwerkingsverband IJssel/Berkel, een andere school gezocht. De leerling wordt pas definitief verwijderd als een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten. Tegen deze beslissing op bezwaar staat binnen 6 weken beroep open bij de bestuursrechter.

Een afwijkende procedure geldt indien sprake is van een besluit tot weigering van toelating van een leerling dan wel een besluit tot verwijdering van een leerling wegens het niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Als ouders het in een dergelijke situatie niet eens zijn met het  besluit van het college van bestuur, dan kunnen zij behalve het aantekenen van bezwaar bij het college van bestuur een geschil voorleggen  aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De geschillencommissie spreekt binnen 10 weken een oordeel uit over het voorgelegde geschil. Het college van bestuur moet dan wachten met het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift van de ouder(s) totdat het oordeel van de geschillencommissie bekend is. De normale beslistermijn van 4 weken die van toepassing is op het bezwaar wordt dus verlengd met de periode dat de Geschillencommissie Passend Onderwijs het geschil behandelt.

Dit protocol treedt met onmiddellijke ingang in werking en wordt aan ouders bekend gemaakt via de website en vermelding in de schoolgids.

Actueel