Kanjertraining

Beleidsdocument KanjertrainingBinnen scholen en kindcentra gaan wij respectvol met elkaar en met de materialen om. Dit willen wij bereiken door op scholen:
  • een vertrouwde en veilige omgeving te bieden;
  • kinderen te begeleiden, ook in hun persoonlijke ontwikkeling;
  • kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving;
  • een goed contact te onderhouden met ouders via open communicatie.
Op al onze scholen hanteren wij daarom de Kanjertraining. De aanpak van deze methode geeft houvast. De Kanjertraining is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht.

We hebben de hantering van de Kanjertraining verankerd in het beleidsstuk Kanjertraining. Dat geeft zicht op wat we op scholen doen en waar we voor staan. Het document geeft zich op de samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten, die onze scholen hanteren. Doel van dit beleid: 

  • Eenduidigheid in de aanpak van ongewenst gedrag en eenduidigheid in het handelen van leerkrachten bij constatering van ongewenst gedrag.
  • Leerkrachten en schoolleiding een toereikend middel bieden om adequaat te kunnen reageren op ongewenst gedrag.
  • Leerlingen en ouders laten weten waar ze aan toe zijn.
  • Ouders in een vroeg stadium vragen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het gedrag van hun kind op school.
  • Tijdig signaleren van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
  • Het structureel verminderen van ongewenst gedrag in scholen, door het volgen van een duidelijke lijn.

Wet sociale veiligheid

Sinds 2015 zijn scholen in het primair- (en voortgezet) onderwijs – wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Scholen hebben de taak om aan een inspanningsverplichting te voldoen en hierdoor papieren veiligheidsbeleid om te zetten in praktijk. 'De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Dit beleid dient gevormd te worden met alle betrokkenen van de school en verankerd te worden in de dagelijkse praktijk. In het kader van pesten wordt scholen geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de sociaal pedagogische visie.' In het beleidsdocument Kanjertraining ziet u hoe al onze scholen hieraan voldoen.

Actueel