Leerlingenraad

Uit iedere klas worden er jaarlijks kinderen gekozen (middels een verkiezing) die deel uitmaken van de leerlingenraad. Zij vertegenwoordigen de klas. 

Hieronder meer uitleg over onze leerlingenraad;

Waarom een leerlingenraad ? 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.  

 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.  

 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.  

 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.  

 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.  

 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.  

 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.  

 • Bevorderen van actief burgerschap.  

 

Hoe is de organisatie? 

 • In de groepen 3 t/m 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. 
  De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.  

 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een les “leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.  

 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.  

 • Verslag wordt opgehangen op het bord in de groep. 

 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. 

 • Bij elke vergadering is de directeur of een teamlid van de school aanwezig.  

 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.  

 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.  

 

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 

 • De leerlingenraad hangt bijvoorbeeld een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.  

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.  

 • Een kringgesprek voor de vergadering kan voorafgaan aan het vaststellen van de agenda.  

 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.  

 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.  

 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden 
  naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.  

 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.  

 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.  

 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.  

 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.  

 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.  

 

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad? 

 • Onder schooltijd in het kamertje van de directeur. 

 

 Hoe is het kiesreglement? 

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.  

 • Tijdens deze verkiezingen worden uit groepen 3&4, 5&6 en 7&8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad 

 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit de groepen 3 t/m 8.    

 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.  

 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.  

Actueel